Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2019

latusek
5504 3d7f
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
latusek
Reposted fromheima heima viaszarakoszula szarakoszula
latusek
3807 1d26
Reposted fromgrobson grobson viatouchthesky touchthesky
latusek
8831 023b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawszystkodupa wszystkodupa
latusek
 Ponieważ oprócz chwil idealnych i doskonałych, których jest naprawdę mało, życie składa się z wtorków, czwartków i godziny trzynastej.
— Małgorzata Halber – Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromIriss Iriss viahestjapa hestjapa
latusek
3682 f609 500
Reposted fromipo ipo viaphilomath philomath
latusek
4885 81f5 500
Reposted fromfeegloo feegloo viawszystkodupa wszystkodupa
latusek
latusek
(…) myśl moja, jak wściekły bumerang, wciąż wracała do pewnej sprawy, do pewnego człowieka, którego kochałem naprawdę ze wszystkim złym i dobrym, co tylko może dać miłość, i przypominałem sobie tę noc, kiedy prowadziłem ją do siebie do domu po raz pierwszy, padał wtedy śnieg pomieszany z deszczem, nad miastem kulił się listopad i brnęliśmy przez kałuże w milczeniu, nie mówiąc do siebie ani słowa, tak że słychać było w ciszy miasta tylko nasze kroki i krople spadające ze skostniałych drzew; a potem przyszedł ranek i kiedy obudziłem się koło niej, nie odczułem ani radości, ani szczęścia, tylko po prostu strach, nikczemny, zwierzęcy strach, że to się kiedyś, nieuchronnie, jak wszystko dobre skończy lub zamieni w gnojowisko, i dopiero wtedy zrozumiałem, na czym polega nędza i głupota tego wszystkiego, co ludzie dotąd napisali o uczuciach;(…)Przypomniałem sobie te wszystkie następne miesiące, które nastąpiły potem, kiedy brnąłem przez miasto, przez ludzi, przez życie, z tępym bólem czegoś, co nazywa się sercem, ale jest chyba tylko samym, właściwym, prawdziwym, jedynym piekłem; kiedy codziennie umierałem i zmartwychwstawałem na nowo, aby kochać i aby przegrywać swoją miłość; i kiedy zrozumiałem, że właściwie w tej największej sprawie życia ludzie nie są w stanie pomóc sobie nawzajem i że są wobec siebie bezwładni jak kukiełki, którym puszczono sznureczki. 
— Marek Hlasko
Reposted fromhormeza hormeza viawszystkodupa wszystkodupa
latusek
2657 b8d3 500
latusek
latusek
7879 39fc 500
Anna Ciarkowska 
Reposted fromhormeza hormeza viawszystkodupa wszystkodupa
latusek
7883 4d97 500
Anna Ciarkowska 
Reposted fromhormeza hormeza viawszystkodupa wszystkodupa

March 29 2019

latusek
5735 5726
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatouchthesky touchthesky
latusek
5486 49d6
Reposted fromEtnigos Etnigos viatouchthesky touchthesky
latusek
3412 0ca0 500
Reposted fromdeanfell deanfell viasatyra satyra

March 27 2019

latusek
latusek
0651 bab3 500
Reposted frompunisher punisher viawszystkodupa wszystkodupa
latusek
7375 718e 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl