Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 03 2017

latusek
6731 6758
Reposted fromnyaako nyaako viaszarakoszula szarakoszula
latusek
– Ile razy ja ci już mówiłam, żebyś do jasnej cholery przestał być taki drobiazgowy?
– Osiem.
Reposted fromscorpix scorpix viadontaskmewhy dontaskmewhy
latusek
W najbardziej nieoczekiwanym momencie dopada cię myśl, że nic nie umiesz, jesteś nic niewarta, nie dasz rady. To właśnie lęk wynikający z braku poczucia bezpieczeństwa w dzieciństwie. Dzieci alkoholików żyją w konflikcie, bo z jednej strony chcą pokazać światu, jakie są samodzielne i silne, z drugiej często placzą bezradnie w kącie.
— Magdalena Cielecka
Reposted frommhsa mhsa viazabka zabka
latusek
latusek
...gdy tak czekałem i czekałem, w pewnej chwili przestało to być ważne.
— Janusz L. Wiśniewski
latusek
0552 0071
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaalcohoolic alcohoolic
latusek
latusek
3023 4cc8
Reposted fromCattleya Cattleya viaalohafromsatan alohafromsatan
latusek
Reposted frombluuu bluuu viaalohafromsatan alohafromsatan
8456 a6c9 500
Reposted fromvianne vianne viaalohafromsatan alohafromsatan
latusek
Mogłam wtedy nie wracać. Chociaż nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego możne umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viaCamilla Camilla

December 30 2016

latusek
6037 bb74
Reposted fromoutline outline viaimmortale immortale
latusek
latusek
4059 c4d6
Reposted fromIriss Iriss viarawwrr rawwrr
latusek
Reposted frombluuu bluuu viaperfidia perfidia
latusek
2140 6138
Reposted fromiamstrong iamstrong
latusek
2254 76a0
Reposted fromobliviate obliviate viawishlist wishlist
7744 545b
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaPjotrek Pjotrek
latusek
9607 ed33
Reposted fromikhakima ikhakima viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl