Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

0064 1ed3 500
Reposted fromlaluna laluna viakiks kiks
latusek
Cały problem Hłaski to strach przed banałem życia, banałem studiów, banałem uczenia się, patrzenia na świat i banałem jakiegoś tam szczęścia.
— Andrzej Bobkowski o Marku Hłasko
latusek
O, jakżeś bliska, chwilko -
jesienne pachną kwiaty...
A my pragniemy tylko -
już tylko tej herbaty.
Za oknem deszczyk sypnął -
arrivederci lato! -
gdy wtem drzwi cicho skrzypną
i - witaj nam herbato!
— Jeremi Przybora, "Herbatka"
Reposted fromcudoku cudoku viaazalia azalia
latusek
2210 1408
Reposted fromrol rol viasmaller smaller
latusek
7646 50aa
Reposted fromnyaako nyaako viaPjotrek Pjotrek
latusek
0339 c729
Reposted fromparkaboy parkaboy viaadurowe adurowe
latusek
9543 c90d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaphilomath philomath
latusek
latusek
Nie trzeba roku, aby zapomnieli o tobie.
— Marek Hłasko
Reposted frominpassing inpassing viasmaller smaller
latusek
9397 82a1
it made me smile
Reposted fromsaku saku viasatyra satyra
latusek
8214 a440
Reposted fromte-quiero te-quiero viasatyra satyra
9237 0d75 500
Reposted frombrumous brumous viasatyra satyra
5213 9758 500
latusek
4010 67f4 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakiks kiks
latusek
3368 bf08 500
Reposted fromAlcea Alcea viakiks kiks
4916 f9a3
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viakiks kiks
9159 2a35 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viakiks kiks
latusek
9614 3ce6
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakiks kiks
latusek
8412 842e 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaperfidia perfidia
latusek
Moja mała, ja tak tęsknię za Tobą, że mi się w głowie mąci i sam snuję jakieś idiotyczne opowieści. Jeśli nie wrócę do Ciebie, to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko [do Agnieszki Osieckiej], "Listy"
Reposted fromonzuiver onzuiver viaadurowe adurowe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl