Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

latusek
latusek
Reposted fromjasminum jasminum vianivea nivea
latusek
latusek
7959 6acc 500
Reposted frominto-black into-black viakiks kiks
latusek
9766 528a 500
Reposted frommslexi mslexi viakiks kiks
latusek
4441 66cd
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viakiks kiks
latusek
Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem z Tobą, i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat
— Jeremi Przybora
latusek
4726 8850 500
Reposted fromverronique verronique viaszarakoszula szarakoszula
latusek
Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
4848 2d3a 500
Reposted fromunco unco viaohshit ohshit
latusek
latusek
Kobiety usychają od braku czułości i dotyku.
Reposted fromchocoway chocoway viaiamstrong iamstrong

February 17 2017

latusek
7601 1e06
Reposted fromoutline outline viaphilomath philomath
latusek
Reposted frompanimruk panimruk viaphilomath philomath
latusek
5195 556f
Reposted fromskatrix skatrix viabadgirl badgirl
1876 f202
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viamefir mefir
latusek
latusek
6509 cbec 500
Reposted fromrol rol viaohshit ohshit
latusek
7163 c340
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaohshit ohshit
4176 4d70 500
Reposted fromthecrapshoot thecrapshoot viaphilomath philomath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl